Europeiska Simone Veil-pakten

LÅT OSS TILLSAMMANS BYGGA UPP SIMONE VEIL-PAKTEN JÄMSTÄLLDHET

Europeiska Simone Veil-pakten

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet som är central i det europeiska projektet och som fastställs i EU-fördragen. Så tidigt som 1979 valdes Simone Veil till Europaparlamentets första kvinnliga talman.

Även om Europeiska unionen är det område i världen där kvinnor åtnjuter bäst skydd är det dock fortfarande långt kvar tills det råder fullständig jämställdhet i Europa. Det händer att EU:s befintliga regelverk hotas eller än värre överträds.

Syftet med denna förklaring är att bevara, främja och stärka alla kvinnors rättigheter på alla nivåer (europeisk, nationell och lokal nivå), på alla områden (offentliga och privata), för alla generationer och i alla EU:s medlemsstater, under överinseende av EU-institutionerna.

Det är en pakt där undertecknarna åtar sig att på sin ansvarsnivå justera anpassningen av kvinnors rättigheter i Europa uppåt. Vi uppkallar denna pakt efter en person som i så hög grad symboliserar de europeiska kvinnornas styrka: Simone Veil.

För att främja alla européers rättigheter stöder undertecknarna följande feministiska principer:

  1. Sexuella och reproduktiva rättigheter: Garantera kvinnors tillgång till preventivmedel och abort samt till information och utbildning.
  2. Familjeliv: Respektera en minimilängd för mamma- och pappaledighet, oavsett den berörda personens status, och utveckla barnomsorgen. Prioritera säkerställandet av en balans mellan arbets- och familjeliv.
  3. Motverkande av våld mot kvinnor: Förebygga, motverka och kriminalisera alla former av könsrelaterat våld och trakasserier i hemmet, på nätet och på gatan, inbegripet genom utbildning av polis och rättsliga myndigheter, tillhandahållande av ett larmnummer och stöd till offren. En våldshandling är en våldshandling för mycket.
  4. Jämlikhet i arbetslivet: Säkerställa jämn könsfördelning på alla ledande positioner inom den offentliga förvaltningen på europeisk och nationell nivå, främja en jämn könsfördelning i företag och bolagsstyrelser och säkerställa lika lön för lika arbete. Ingen kvinna bör nekas ett arbete eller få lägre lön på grund av att hon är kvinna.
  5. Politisk representation: Säkerställa jämn könsfördelning i EU-institutionerna och uppmuntra jämn könsfördelning på alla nivåer i det politiska livet, såväl inom politiska partier som institutionerna. Föredömlighet är en nödvändig förutsättning för förtroende.

För att dessa rättigheter för kvinnor i Europa ska förverkligas vill undertecknarna av Simone Veil-pakten se följande:

  • Kommissionen åtar sig att inom unionens behörighetsområde fastställa bästa praxis och den effektivaste jämställdhetslagstiftningen i Europa, uppmuntra införandet och tillämpningen av den i andra medlemsstater eller föreslå den på europeisk nivå, beroende på vad som är lämpligt, och utvärdera framstegen.
  • Varje undertecknande medlemsstat åtar sig att i sin lagstiftning och verksamhet införliva de mest relevanta åtgärder som kommissionen fastställt.
  • Europaparlamentet åtar sig att årligen övervaka genomförandet av de nationella myndigheternas och EU-institutionernas åtaganden. Dessa förbehåller sig rätten att rekommendera att ytterligare åtgärder antas i EU-lagstiftningen.
  • Europeiska rådet och Europeiska unionens råd åtar sig att göra jämställdhet till en politisk prioritering för Europeiska unionen.

Undertecknarna av Simone Veil-pakten bör också bidra till kvinnors egenmakt, motverkandet av könsstereotyper och en attitydförändring för att uppnå jämställdhet.


Kommer du att underteckna pakten?

Vill du få e-postuppdateringar från Renew Europe? Se sekretesspolicy.

Dela gärna Simone Veil Pakten för jämställdhet på nätet för att sprida ordet 🙂 .

1 person har skrivit under

personer har skrivit under