Európsky pakt Simone Veilovej

POĎME SPOLOČNE VYTVORIŤ PAKT SIMONE VEILOVEJ RODOVÚ ROVNOSŤ

Európsky pakt Simone Veilovej

Rovnosť medzi ženami a mužmi je základným právom zakotveným v zmluvách, ktoré je ústredným prvkom európskeho projektu. Simone Veil bola v roku 1979 zvolená za prvú predsedníčku Európskeho parlamentu.

Aj keď je naša Únia miestom, kde sú ženy chránené najlepšie na svete, plné uplatňovanie tohto práva v dnešnej Európe stále nie je realitou. V istých situáciách je existujúce acquis dokonca ohrozené alebo čo je ešte horšie, porušuje sa.

Účelom tohto vyhlásenia je chrániť, presadzovať a posilňovať práva všetkých žien na všetkých úrovniach (európskej, vnútroštátnej a miestnej), vo všetkých sférach (verejnej a súkromnej), pre všetky generácie a vo všetkých členských štátoch Európskej únie pod záštitou európskych inštitúcií.

Je to pakt medzi signatármi, prostredníctvom ktorého budú na svojej úrovni zodpovednosti presadzovať väčšie dodržiavanie práv žien v Európe. Tento pakt sme pomenovali po osobe, ktorá symbolizuje silu európskych žien: Simone Veilovej.

S cieľom presadzovať práva každej Európanky podporujú signatári tieto feministické zásady:

  1. Sexuálne a reprodukčné práva: Zaručiť ženám prístup k antikoncepcii a umelému prerušeniu tehotenstva, ako aj k informáciám a vzdelávaniu.
  2. Rodinný život: Dodržiavať minimálnu dĺžku materskej a otcovskej dovolenky bez ohľadu na postavenie dotknutej osoby a rozvíjať služby v ranom detstve. Prioritou je zabezpečiť rovnováhu medzi rodinným a pracovným životom.
  3. Boj proti násiliu páchanému na ženách: Predchádzať všetkým formám rodovo motivovaného násilia a obťažovania doma, online a v uliciach, bojovať proti nim a kriminalizovať ich vrátane odbornej prípravy policajných a justičných orgánov, poskytnutia čísla tiesňového volania a podpory obetí. Žiadnu formu násilia nemožno tolerovať.
  4. Rovnosť v práci: Zabezpečovať paritu vo všetkých zodpovedných pozíciách v štátnej službe na európskej a vnútroštátnej úrovni, uľahčovať ju v spoločnostiach a ich správnych radách a zabezpečovať rovnakú odmenu za rovnakú prácu. Žiadnej žene by nemalo byť odopreté pracovné miesto a nemala by poberať nižší plat preto, lebo je ženou.
  5. Politické zastúpenie: Zabezpečovať paritu v európskych inštitúciách a podporovať ju na všetkých úrovniach politického života v rámci politických strán aj inštitúcií. Príkladnosť je nevyhnutnou požiadavkou dôvery.

S cieľom dosiahnuť, aby sa tieto práva stali skutočnosťou pre ženy na našom kontinente, signatári paktu Simone Veilovej žiadajú, aby:

  • sa Európska komisia zaviazala, že v oblastiach právomocí Únie určí najlepšie postupy a najúčinnejšie právne predpisy v oblasti rovnosti žien v Európe, podporí ich zavedenie a uplatňovanie v iných členských štátoch, prípadne ich navrhne na európskej úrovni, a zhodnotí pokrok.
  • sa každý signatársky členský štát zaviazal, že zavedie do svojich právnych predpisov a činností najdôležitejšie opatrenia, ktoré určila Európska komisia.
  • sa Európsky parlament zaviazal, že bude každoročne monitorovať plnenie záväzkov prijatých vnútroštátnymi orgánmi a európskymi inštitúciami. Vyhradzujú si právo odporučiť prijatie dodatočných opatrení v európskom práve.
  • sa Európska rada a Rada Európskej únie zaviazali, že rodovú rovnosť určia za politickú prioritu Európskej únie.

Signatári paktu Simone Veilovej by mali prispievať aj k posilňovaniu postavenia žien, boju proti rodovým stereotypom a zmene mentality v záujme dosiahnutia rodovej rovnosti.


Podpíšete pakt?

Prajete si dostávať aktuálne informácie emailom od Renew Europe? Pozrieť zásady ochrany osobných údajov.

Prosím, zdieľajte Pakt Simony Veilovej za rodovú rovnosť na internete a šírte túto informáciu ďalej 🙂

Podpísala 1 osoba

ľudí podpísalo