Europees Simone Veil-pact

LATEN WE SAMEN WERK MAKEN VAN HET SIMONE VEIL PACT GENDERGELIJKHEID

Europees Simone Veil-pact

Gelijkheid van vrouwen en mannen is een grondrecht dat centraal staat in het Europese project en verankerd is in de Europese Verdragen. Al in 1979 werd Simone Veil verkozen tot eerste vrouwelijke voorzitter van het Europees Parlement.

Hoewel onze Unie wereldwijd het gebied is waar vrouwen het best worden beschermd, is de volledige uitoefening van dit recht vandaag in Europa toch nog lang geen realiteit. In sommige situaties wordt het bestaande acquis zelfs bedreigd, of erger, geschonden.

Deze verklaring heeft tot doel de rechten van alle vrouwen te beschermen, te bevorderen en te versterken op alle niveaus – Europees, nationaal en lokaal – op alle gebieden – zowel openbaar als particulier – voor alle generaties, in alle lidstaten van de Europese Unie en onder auspiciën van de Europese instellingen.

Met dit pact verbinden de ondertekenaars zich ertoe om elk op hun verantwoordelijkheidsniveau te werken aan een harmonisering van vrouwenrechten in Europa op basis van de hoogste normen. Wij hebben dit pact de naam gegeven van een persoon die de kracht van Europese vrouwen op zoveel vlakken symboliseert: Simone Veil.

Om de rechten van elke Europeaan te bevorderen, steunen de ondertekenaars de volgende feministische beginselen:

  1. Seksuele en reproductieve rechten: De toegang van vrouwen tot anticonceptie en abortus, alsook tot informatie en voorlichting waarborgen.
  2. Gezinsleven: Een minimumduur van moederschaps- en vaderschapsverlof in acht nemen, ongeacht de status van de betrokkene, en voorzieningen voor jonge kinderen tot stand brengen. Het evenwicht tussen werk en gezinsleven waarborgen, vormt een prioriteit.
  3. Bestrijding van geweld tegen vrouwen: Alle gendergerelateerde vormen van geweld en intimidatie, zowel thuis als online en op straat, voorkomen, bestrijden en strafbaar stellen, onder meer via opleiding van politiële en justitiële autoriteiten, het verstrekken van een noodnummer en het bieden van slachtofferhulp. Elke daad van geweld is er een te veel.
  4. Gelijkheid op het werk: Pariteit waarborgen in alle verantwoordelijke functies in het ambtenarenapparaat op Europees en nationaal niveau, pariteit bevorderen in bedrijven en hun raden van bestuur, en gelijk loon voor gelijk werk garanderen. Geen enkele vrouw mag een baan worden ontzegd of een lager loon krijgen omdat zij vrouw is.
  5. Politieke vertegenwoordiging: Pariteit waarborgen in de Europese instellingen, en dit aanmoedigen op alle niveaus van het politieke leven, zowel binnen de politieke partijen als binnen de instellingen. Een voorbeeldfunctie is een absolute voorwaarde voor vertrouwen.

Om ervoor te zorgen dat deze rechten werkelijkheid worden voor vrouwen op ons continent, vragen de ondertekenaars van het Simone Veil-pact:

  • dat de Europese Commissie zich ertoe verbindt om binnen de bevoegdheden van de Unie de beste praktijken en de meest doeltreffende wetgeving in kaart te brengen om de gelijkheid van vrouwen in Europa te bevorderen, de invoering en toepassing hiervan in andere lidstaten aan te moedigen of hiertoe in voorkomend geval een voorstel op Europees niveau in te dienen, en een beoordeling te maken van de vooruitgang op dit gebied;
  • dat elke ondertekenende lidstaat zich ertoe verbindt de meest relevante door de Europese Commissie geïnventariseerde maatregelen te integreren in zijn wetgeving en optreden;
  • dat het Europees Parlement zich ertoe verbindt per jaar te monitoren of de toezeggingen van de nationale autoriteiten en de Europese instellingen zijn uitgevoerd. Deze hebben op hun beurt het recht om de vaststelling van aanvullende maatregelen in het Europees recht aan te bevelen;
  • dat de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie zich ertoe verbinden gendergelijkheid te beschouwen als een politieke prioriteit van de Europese Unie.

De ondertekenaars van het Simone Veil-pact moeten ook bijdragen aan de empowerment van vrouwen, de strijd tegen genderstereotypen en een mentaliteitsverandering om gendergelijkheid te bereiken.

Wilt u het pact ondertekenen?

Wilt u per e-mail updates ontvangen van Renew Europe? Privacybeleid bekijken.

Deel het Simone Veil pact voor gendergelijkheid online om de boodschap te verspreiden 🙂

1 persoon heeft getekend

mensen hebben getekend