Eiropas Simonas Veilas pakts

VEIDOSIM KOPĀ SIMONAS VEILAS PAKTU DZIMUMU LĪDZTIESĪBU

Eiropas Simonas Veilas pakts

Sieviešu un vīriešu līdztiesība ir viena no pamattiesībām, kas ir Eiropas projekta pamatā un nostiprināta Eiropas līgumos. Jau 1979. gadā Simona Veila tika ievēlēta par pirmo Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju sievieti.

Tomēr, pat ja Savienība ir pasaules telpa, kurā sievietes ir aizsargātas vislabāk, šo tiesību pilnīga īstenošana Eiropā joprojām ir tālu no realitātes. Dažviet pastāvošie acquis ir pat apdraudēti vai — vēl sliktāk — tiek pārkāpti.

Šīs deklarācijas mērķis ir Eiropas iestāžu aizgādībā saglabāt, veicināt un stiprināt visu sieviešu tiesības visos līmeņos — Eiropas, valstu un vietējā — visās jomās gan publiskajā, gan privātajā sektorā visu paaudžu labā visās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Tas ir pakts starp parakstītājiem, kura mērķis ir parakstītāju atbildības līmenī veicināt sieviešu tiesību augšupēju saskaņošanu Eiropā. Šo paktu mēs nosaucam par godu personai, kas sevišķi simbolizē Eiropas sieviešu spēku: Simonai Veilai.

Lai veicinātu katra Eiropas iedzīvotāja tiesības, parakstītāji atbalsta šādus feminisma principus:

  1. seksuālās un reproduktīvās tiesības: garantēt sievietēm piekļuvi kontracepcijai un abortam, kā arī informācijai un izglītībai;
  2. ģimenes dzīve: ievērot minimālo maternitātes un paternitātes atvaļinājuma ilgumu neatkarīgi no attiecīgās personas statusa un attīstīt agrīnās pirmsskolas pakalpojumus. Prioritāte ir nodrošināt līdzsvaru starp ģimenes un darba dzīvi;
  3. vardarbības pret sievietēm apkarošana: nepieļaut, apkarot un kriminalizēt visu veidu dzimumbalstīto vardarbību un aizskarošu izturēšanos mājās, tiešsaistē un ielās, šai sakarā apmācīt policijas un tiesu iestāžu darbiniekus, nodrošināt ārkārtas palīdzības numuru un atbalstu cietušajām personām. Nav pieļaujama it nekāda vardarbība;
  4. vienlīdzība darbā: nodrošināt paritāti visos atbildīgajos amatos Eiropas un valstu līmeņa civildienestā, veicināt to uzņēmumos un to valdēs un nodrošināt vienādu samaksu par vienādu darbu. Nevienai sievietei nedrīkst liegt darbu vai maksāt mazāk tikai tāpēc, ka viņa ir sieviete;
  5. politiskā pārstāvība: nodrošināt paritāti Eiropas iestādēs un veicināt to visos politiskās dzīves līmeņos gan politiskajās partijās, gan iestādēs. Uzticības priekšnosacījums ir priekšzīme.

Lai Eiropas sievietēm šīs tiesības padarītu par realitāti, Simonas Veilas pakta parakstītāji vēlas, lai:

  • Eiropas Komisija apņemas Savienības kompetences jomās apzināt paraugprakses un visiedarbīgākos tiesību aktus sieviešu līdztiesības jomā Eiropā, veicināt to ieviešanu un piemērošanu citās dalībvalstīs vai vajadzības gadījumā ierosināt tos Eiropas līmenī, kā arī izvērtēt panākto progresu;
  • katra parakstītāja dalībvalsts apņemas savos tiesību aktos un darbībās ieviest visrelevantākos pasākumus, ko apzinājusi Eiropas Komisija;
  • Eiropas Parlaments apņemas ik gadu sekot līdzi, kā tiek pildītas saistības, ko uzņēmušās valstu un Eiropas iestādes. Tās patur tiesības ieteikt, ka jāpieņem papildu pasākumi Eiropas tiesību aktos;
  • Eiropadome un Eiropas Savienības Padome apņemas dzimumu līdztiesību noteikt par vienu no Eiropas Savienības politiskajām prioritātēm.

Lai panāktu dzimumu līdztiesību, Simonas Veilas pakta parakstītājiem būtu arī jāveicina sieviešu iespēcināšana, cīņa pret dzimtiskajiem stereotipiem un mentalitātes maiņa.


Vai jūs parakstīsiet paktu?

Vai vēlaties saņemt jaunumus no Renew Europe e-pastā? Skatiet konfidencialitātes politiku.

Lūdzu, dalieties ar Simones Veilas Paktu dzimumu līdztiesībai tiešsaistē, lai izplatītu informāciju 🙂

1 persona ir parakstījusi

cilvēki ir parakstījušies