Euroopan Simone Veil -sopimus

RAKENNETAAN YHDESSÄ SIMONE VEILIN SOPIMUS SUKUPUOLTEN TASA-ARVON PUOLESTA

Euroopan Simone Veil -sopimus

Naisten ja miesten tasa-arvo on Euroopan yhdentymishankkeen ytimessä. Se on perusoikeus, joka on vahvistettu Euroopan unionin perussopimuksissa. Euroopan parlamentti valitsi ensimmäisen naispuolisen puhemiehensä, Simone Veilin, jo vuonna 1979.

Mutta vaikka naisten suojelu on unionissa maailmanlaajuisesti katsottuna ensiluokkaista, nykypäivän Euroopassa ollaan yhä kaukana täydellisestä tasa-arvosta. Joissakin tilanteissa voimassa oleva säännöstö on jopa uhattuna tai, mikä pahempaa, sitä rikotaan.

Tämän julistuksen tarkoituksena on vaalia kaikkien naisten oikeuksia ja edistää ja vahvistaa kaikenikäisten naisten oikeuksia Euroopan, kansallisella ja paikallisella tasolla kaikilla elämänaloilla niin julkisessa kuin yksityiselämässä kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa unionin toimielinten johdolla.

Sopimuksen allekirjoittajat sitoutuvat edistämään naisten oikeuksien yhdenmukaistamista korkealle tasolle Euroopassa oman vastuunsa puitteissa. Nimeämme sopimuksen Simone Veilin mukaan, koska häneen tiivistyy niin paljon eurooppalaisten naisten vahvuudesta.

Kaikkien Euroopan kansalaisten oikeuksien edistämiseksi allekirjoittajat tukevat seuraavia feministisiä periaatteita:

  1. Seksuaali- ja lisääntymisoikeudet: Taataan naisille mahdollisuus saada ehkäisyvälineitä ja abortti sekä tietoa ja valistusta.
  2. Perhe-elämä: Noudatetaan äitiys- ja isyysvapaiden vähimmäiskestoa riippumatta asianomaisen henkilön asemasta ja kehitetään varhaiskasvatuspalveluita. Perhe- ja työelämän tasapainon varmistaminen on ensisijainen tavoite.
  3. Naisiin kohdistuvan väkivallan torjunta: Estetään ja torjutaan sukupuolistunutta väkivaltaa ja häirintää ja tehdään se rangaistavaksi kaikissa muodoissaan, tapahtuu se sitten kotona, verkossa tai kadulla. Annetaan koulutusta poliisi- ja oikeusviranomaisille, perustetaan kriisipuhelin ja tarjotaan uhreille tukea. Väkivaltaan on otettava nollatoleranssi.
  4. Tasa-arvo työelämässä: Varmistetaan, että kaikki Euroopan ja kansallisen tason julkishallinnon johtotehtävät jakautuvat tasa-arvoisesti, rohkaistaan yrityksiä ja niiden hallituksia samaan ja varmistetaan palkkatasa-arvo. Kenenkään naisen ei pitäisi jäädä ilman työpaikkaa tai saada vähemmän palkkaa sukupuolensa vuoksi.
  5. Poliittinen edustus: Varmistetaan tasa-arvoinen edustus Euroopan unionin toimielimissä ja kannustetaan siihen kaikilla politiikan tasoilla niin puolueissa kuin toimielimissä. Luottamuksen voittaminen edellyttää esikuvallista toimintaa.

Jotta nämä oikeudet toteutuvat maanosamme naisille, Simone Veil -sopimuksen allekirjoittajat toivovat, että

  • komissio sitoutuu kartoittamaan parhaita käytäntöjä ja tehokkainta lainsäädäntöä naisten tasa-arvon edistämiseksi Euroopassa unionin toimivaltaan kuuluvilla aloilla, rohkaisemaan jäsenvaltioita ottamaan nämä käyttöön ja soveltamaan niitä tai ehdottamaan niitä toteutettavaksi unionin tasolla, kumpi vain on tarkoituksenmukaista, sekä arvioimaan edistymistä
  • kukin sopimuksen allekirjoittanut jäsenvaltio sitoutuu sisällyttämään lainsäädäntöönsä ja toimintaansa komission määrittämät tarkoituksenmukaisimmat toimenpiteet
  • Euroopan parlamentti sitoutuu seuraamaan vuosittain kansallisten viranomaisten ja unionin toimielinten antamien sitoumusten täytäntöönpanoa ja varaa oikeuden suosittaa ylimääräisten toimenpiteiden hyväksymistä unionin lainsäädäntöön
  • Eurooppa-neuvosto ja Euroopan unionin neuvosto sitoutuvat tekemään sukupuolten tasa-arvosta Euroopan unionin ensisijaisen poliittisen tavoitteen.

Simone Veil -sopimuksen allekirjoittajien olisi myös työskenneltävä naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi, sukupuolistereotypioiden torjumiseksi sekä asenteiden muuttamiseksi, jotta voidaan saavuttaa sukupuolten tasa-arvo.


Allekirjoitatko sopimuksen?

Haluaisitko saada sähköpostitse päivityksiä Renew Europe:lta? Katso tietosuojakäytäntö.

Ole hyvä ja jaa Simone Veil -sopimus sukupuolten tasa-arvon puolesta verkossa levittääksesi sanaa🙂

1 henkilö on allekirjoittanut

henkilöä on allekirjoittanut