Simone Veili nimeline Euroopa pakt

LOOME KOOS SIMONE VEILI PAKTI SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE

Simone Veili nimeline Euroopa pakt

Naiste ja meeste võrdõiguslikkus on Euroopa Liidu üks keskseid väärtusi ja põhiõigus, mis on sätestatud liidu aluslepingutes. 1979. aastal valiti Euroopa Parlamendi presidendiks esimest korda naine – Simone Veil.

Vaatamata sellele, et Euroopa Liit on naistele kõige paremat kaitset pakkuv piirkond maailmas, ei ole sooline võrdõiguslikkus Euroopas veel kaugeltki saavutatud. Mõnes olukorras on kehtivaid õigusnorme isegi kahtluse alla seatud või koguni rikutud.

Käesoleva deklaratsiooni eesmärk on Euroopa Liidu institutsioonide eestvõttel alal hoida, edendada ja tugevdada kõigi naiste õigusi kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides nii Euroopa, liikmesriigi kui ka kohalikul tasandil kõigis era- ja avaliku elu valdkondades.

See on allakirjutanute kokkulepe, mille kohaselt iga osaline püüab oma vastutusala piires naiste õigusi ühtlustada ja tugevdada. Pakt on nime saanud mitmeski mõttes Euroopa naiste tugevust sümboliseeriva Simone Veili järgi.

Iga eurooplase õiguste edendamiseks toetavad allakirjutanud järgmisi naisõiguslikke põhimõtteid:

  1. Seksuaal- ja reproduktiivõigused: tagada naistele rasestumisvastaste vahendite kättesaadavus ja abordi tegemise ning hariduse ja teabe saamise võimalus.
  2. Perekonnaelu: järgida rasedus- ja sünnituspuhkuse ning isapuhkuse miinimumkestust, olenemata inimese staatusest, ning arendada väikelastega seotud teenuseid. Esmatähtis on tagada pere- ja tööelu vaheline tasakaal.
  3. Naistevastase vägivalla vastu võitlemine: ennetada igasugust soolist vägivalda ja ahistamist kodus, internetis ja tänavatel ning selle vastu võidelda ja see kriminaliseerida. Anda koolitust politsei- ja õigusasutustele, luua hädaabinumbrid ja toetada ohvreid. Igasugune vägivald on liiast.
  4. Võrdõiguslikkus tööl: tagada võrdõiguslikkus kõigil avaliku teenistuse vastutavatel ametikohtadel nii Euroopa Liidu kui ka riigi tasandil, soodustada seda ettevõtetes ja nende juhtkondades ning tagada võrdse töö eest võrdne tasu. Ükski naine ei tohiks töökohast ilma jääda ega väiksemat palka saada seetõttu, et ta on naine.
  5. Poliitiline esindatus: tagada võrdõiguslikkus Euroopa Liidu institutsioonides ja soodustada seda poliitilise elu kõigil tasanditel, nii erakondades kui ka institutsioonides. Tegelik eeskuju on usalduse vältimatu tingimus.

Selleks et need õigused Euroopa naiste jaoks tõepoolest maksma panna, soovivad Simone Veili paktile allakirjutanud järgmist:

  • Euroopa Komisjon kohustub liidu pädevusse kuuluvates valdkondades välja selgitama parimad tavad ja tõhusaimad õigusaktid naiste võrdõiguslikkuse tagamiseks Euroopas, ergutama nende kehtestamist ja kohaldamist teistes liikmesriikides või tegema vajaduse korral selle kohta ettepanekuid Euroopa tasandil ja hindama edusamme.
  • Iga allakirjutanud liikmesriik kohustub lisama oma õigusaktidesse ja tegevuskavadesse kõige asjakohasemad meetmed, mille Euroopa Komisjon on kindlaks määranud.
  • Euroopa Parlament kohustub igal aastal hindama liikmesriikide ametiasutuste ja Euroopa Liidu institutsioonide võetud kohustuste täitmist. Pakti osalised jätavad endale õiguse soovitada täiendavate meetmete võtmist Euroopa õiguses.
  • Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Liidu Nõukogu kohustuvad seadma soolise võrdõiguslikkuse Euroopa Liidu poliitiliseks prioriteediks.

Simone Veili paktile allakirjutanud peaksid ka aitama suurendada naiste mõjuvõimu, tõrjuda soostereotüüpe ja muuta mõtteviisi, et saavutada sooline võrdõiguslikkus.

Kas allkirjastad pakti?

Kas soovite saada e-kirju Renew Europe'i uudistega? Vaata privaatsuspoliitikat.

Palun jaga Simone Veil Pakti soolise võrdõiguslikkusest internetis. 🙂

1 inimene on allkirjastanud

inimest on allkirjastanud