Europæiske Simone Veil-pagt

LAD OS SAMMEN OPBYGGE SIMONE VEIL PAGTEN LIGESTILLING MELLEM KØNNENE

Europæiske Simone Veil-pagt

Ligestilling mellem kvinder og mænd er en grundlæggende rettighed i hjertet af det europæiske projekt og nedfældet i EU-traktaterne. Så tidligt som i 1979 blev Simone Veil valgt til den første kvindelige formand for Europa-Parlamentet.

Men selv om kvinder i EU nyder den bedste beskyttelse i verden, er den fulde udøvelse af denne rettighed stadig langt fra at være en realitet i Europa i dag. Det hænder endda, at den eksisterende EU-ret bliver truet eller – hvad der er endnu værre – overtrådt.

Formålet med denne erklæring er at opretholde, fremme og styrke alle kvinders rettigheder på alle niveauer (europæisk, nationalt og lokalt), på alle områder (offentlige og private), for alle generationer i alle Den Europæiske Unions medlemsstater under ledelse af EU-institutionerne.

Det drejer sig om en pagt, hvor underskriverne forpligter sig til på deres ansvarsniveau at fremme en opadgående udjævning af kvinders rettigheder i Europa. Denne pagt har navn efter en person, der i høj grad var et symbol på europæiske kvinders styrke: Simone Veil.

For at fremme de enkelte europæeres rettigheder støtter underskriverne følgende feministiske principper:

  1. Seksuelle og reproduktive rettigheder: Sikring af kvinders adgang til prævention og abort samt til information og uddannelse.
  2. Familieliv: Overholdelse af en minimumsvarighed for barsels- og fædreorlov, uanset den pågældende persons status, og fremme af førskoleundervisning og børnepasningsordninger. Sikring af en balance mellem familie- og arbejdsliv prioriteres.
  3. Bekæmpelse af vold mod kvinder: Forebyggelse, bekæmpelse og kriminalisering af alle former for kønsbaseret vold og chikane, i hjemmet, online og på gaden, herunder gennem uddannelse af politi og retsmyndigheder, tilrådighedsstillelse af et alarmnummer og støtte til ofre. Én voldshandling er en voldshandling for meget.
  4. Ligestilling på arbejdspladsen: Sikring af ligestilling i alle ansvarsfulde stillinger i den offentlige forvaltning på europæisk og nationalt plan, fremme heraf i virksomheder og deres bestyrelser og sikring af lige løn for lige arbejde. Ingen kvinde bør nægtes et job eller få mindre i løn, blot fordi hun er kvinde.
  5. Politisk repræsentation: Sikring af ligestilling i EU-institutionerne og tilskyndelse hertil på alle niveauer af det politiske liv, såvel inden for de politiske partier som inden for institutionerne. En forbilledlig adfærd er en absolut forudsætning for tillid.

For at gøre disse rettigheder til en realitet for kvinder på vores kontinent ønsker underskriverne af Simone Veil-pagten, at:

  • Kommissionen forpligter sig til at identificere bedste praksis og den mest effektive lovgivning for ligebehandling af kvinder i Europa på områder, hvor EU har kompetence, at fremme deres indførelse og anvendelse i andre medlemsstater eller at foreslå dem på europæisk plan, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, og til at vurdere de fremskridt, der gøres.
  • hver underskrivende medlemsstat forpligter sig til at integrere de mest relevante foranstaltninger, som Europa-Kommissionen har udpeget, i sin lovgivning og i sin politik.
  • Europa-Parlamentet forpligter sig til årligt at overvåge gennemførelsen af ​​de tilsagn, som de nationale myndigheder og EU-institutionerne har givet. De forbeholder sig retten til at anbefale, at der vedtages yderligere foranstaltninger i EU-lovgivningen.
  • Det Europæiske Råd og Rådet for Den Europæiske Union forpligter sig til at gøre ligestilling mellem kønnene til en politisk prioritet for Den Europæiske Union.

Underskriverne af Simone Veil-pagten bør også bidrage til styrkelsen af kvinders indflydelse og status, bekæmpelsen af kønsstereotyper og anspore til en holdningsændring med henblik på at opnå ligestilling mellem kønnene.

Vil du underskrive pagten?

Ønsker du at modtage opdateringer fra Renew Europe via Email? Se fortrolighedspolitik.

Del venligst Simone Veil Pagten for ligestilling mellem kønnene online for at sprede budskabet 🙂

1 person har underskrevet

personer har underskrevet