Evropský pakt Simone Veilové

POJĎME SPOLEČNĚ VYTVOŘIT PAKT SIMONE VEIL ROVNOST ŽEN A MUŽŮ

Evropský pakt Simone Veilové

Rovnost žen a mužů je základním právem zakotveným v evropských Smlouvách a tvoří jádro evropského projektu. První předsedkyní Evropského parlamentu byla již v roce 1979 zvolena Simone Veilová.

Přestože je naše Unie oblastí, v níž jsou ženy v celosvětovém měřítku nejlépe chráněny, plné uplatňování tohoto práva není v dnešní Evropě ani zdaleka skutečností. V některých situacích je stávající acquis dokonce ohroženo, nebo ještě hůře, porušováno.

Cílem tohoto prohlášení je pod záštitou evropských orgánů chránit, prosazovat a posilovat práva všech žen na všech úrovních – evropské, vnitrostátní i místní –, ve všech oblastech – veřejné i soukromé –, pro všechny generace a ve všech členských státech Evropské unie.

Jedná se o pakt mezi signatáři, kteří budou na své úrovni odpovědnosti prosazovat odhodlanější dodržování práv žen v Evropě. Tento pakt jsme pojmenovali podle osoby, která tak výrazně symbolizuje sílu evropských žen, Simone Veilové.

S cílem prosazovat práva všech Evropanů podporují signatáři níže uvedené feministické zásady:

  1. Sexuální a reprodukční práva: zaručit ženám přístup k antikoncepci a interrupcím, jakož i k informacím a vzdělávání.
  2. Rodinný život: respektovat minimální délku mateřské a otcovské dovolené bez ohledu na status dotčené osoby a rozvíjet služby péče o děti v předškolním věku. Prioritou je zajištění rovnováhy mezi rodinným a pracovním životem.
  3. Boj proti násilí páchanému na ženách: předcházet všem formám genderově podmíněného násilí a obtěžování, a to doma, online i na ulicích, bojovat proti nim a kriminalizovat je, mimo jiné prostřednictvím odborné přípravy policejních a soudních orgánů, poskytováním čísla pro tísňové volání a podpory obětí. Žádnou formu násilí nelze tolerovat.
  4. Rovnost na pracovišti: zajistit rovnost ve všech odpovědných funkcích ve veřejné službě na evropské a vnitrostátní úrovni, podporovat ji ve společnostech a jejich správních radách a zajistit stejnou odměnu za stejnou práci. Žádné ženě by nemělo být odepřeno pracovní místo a žádná žena by neměla být méně placena jen proto, že je žena.
  5. Politické zastoupení: zajistit rovné zastoupení v evropských orgánech a institucích a podporovat jej na všech úrovních politického života, v rámci politických stran i orgánů. K získání důvěry je nezbytné jít příkladem.

Aby se tato práva stala pro ženy v Evropě skutečností, přejí si signatáři paktu Simone Veilové, aby:

  • Evropská komise přijala závazek, že v oblastech spadajících do pravomoci Unie určí osvědčené postupy a nejúčinnější právní předpisy pro rovnost žen v Evropě, podpoří jejich zavádění a uplatňování v dalších členských státech nebo je případně navrhne na evropské úrovni a vyhodnotí pokrok;
  • každý signatářský členský stát přijal závazek, že do svých právních předpisů a činností zavede nejdůležitější opatření určená Evropskou komisí;
  • Evropský parlament přijal závazek, že bude každoročně sledovat plnění závazků přijatých vnitrostátními a evropskými orgány. Signatáři si vyhrazují právo doporučit přijetí dalších opatření v evropském právu;
  • Evropská rada a Rada Evropské unie se zavazují, že rovnost žen a mužů učiní politickou prioritou Evropské unie.

Signatáři paktu Simone Veilové by rovněž měli přispívat k emancipaci žen, boji proti genderovým stereotypům a ke změně mentality za účelem dosažení rovnosti žen a mužů.


Podepíšete pakt?

Chcete dostávat od Renew Europe aktuální informace e-mailem? Zobrazit zásady ochrany osobních údajů.

Sdílejte prosím Pakt Simone Veil za rovnost žen a mužů na internetu a šiřte tuto informaci dál 🙂

Podepsalo 1 osob

lidí podepsalo