Европейски пакт „Симон Вейл“

НЕКА ДА ИЗГРАДИМ ЗАЕДНО ПАКТА СИМОН ВЕЙ РАВЕНСТВО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ

Европейски пакт „Симон Вейл“

Равенството между жените и мъжете е основно право, което е в сърцевината на европейския проект и е заложено в европейските договори. През 1979 г. Симон Вейл е избрана за председател на Европейския парламент и тя е първата жена, заела тази длъжност.

Оттогава изтече много време, но въпреки че нашият Съюз е територията, в която жените се ползват с най-висока защита в световен мащаб, пълното упражняване на това право все още далеч не е реалност в днешна Европа. В някои ситуации съществуващите достижения на правото на ЕС са застрашени или – което е още по-страшно – нарушени.

Целта на настоящата декларация е да се съхранят, насърчат и укрепят правата на всички жени на всички равнища, било то европейско, национално или местно, във всяка сфера, било то публична или лична, за всички поколения и във всички държави – членки на Европейския съюз, под егидата на европейските институции.

Това е пакт между подписалите го страни, които се ангажират да насърчават в съответствие със своето равнище на отговорност сближаването във възходяща посока на правата на жените в Европа. Този пакт носи името на лице, което символизира силата на европейските жени: Симон Вейл.

За да се постигне напредък по отношение на правата на всички европейци, подписалите страни подкрепят следните феминистки принципи:

  1. Сексуални и репродуктивни права: Гарантиране на достъпа на жените до контрацепция и аборт, както и до информация и образование.
  2. Семеен живот: Зачитане на минималната продължителност на отпуска по майчинство и отпуска по бащинство, независимо от статута на съответното лице, и развиване на услугите, насочени към децата в ранна възраст. Осигуряването на равновесие между семейния и професионалния живот е приоритет.
  3. Борба с насилието над жени: предотвратяване и инкриминиране на всички форми на насилие и тормоз, основани на пола, и борба с тях в домашна среда, онлайн и по улиците, включително обучение на полицейските и съдебните органи, предоставяне на телефонна линия за спешни случаи и оказване на подкрепа на жертвите. Всяко едно насилие е твърде много насилие.
  4. Равенство на работното място: Осигуряване на равнопоставеност на всички отговорни длъжности в публичната администрация на европейско и национално равнище, улесняването ѝ в дружествата и техните управителни съвети и осигуряване на равно заплащане за равен труд. Нито една жена не бива да бъде лишавана от достъп до длъжност или да получава по-ниско заплащане поради това, че е жена.
  5. Политическо представителство: Гарантиране на равенството в европейските институции и насърчаването му на всички равнища на политическия живот, както в рамките на политическите партии, така и на институциите. Доверието се спечелва и запазва благодарение на собствения пример.

За да превърнат тези права в реалност за жените на нашия континент страните, подписали пакта „Симон Вейл“, желаят:

  • Европейската комисия да се ангажира да определя – в областите на компетентност на Съюза – кои са най-добрите практики и най-ефективното законодателство за равенство на жените в Европа, да насърчава въвеждането и прилагането им в други държави членки или да ги предлага на европейско равнище, ако това е целесъобразно, и да оценява постигнатия напредък;
  • всяка подписала държава членка да се ангажира да въведе в своето законодателство и да включи в своите действия най-подходящите мерки, посочени от Европейската комисия;
  • Европейският парламент да поеме задължението да извършва ежегоден мониторинг на изпълнението на ангажиментите, поети от националните органи и европейските институции; той да си запази правото да препоръчва приемането на допълнителни мерки в рамките на европейското право;
  • Европейският съвет и Съветът на Европейския съюз да се ангажират да превърнат равенството между половете в политически приоритет за Европейския съюз.

Страните, подписали пакта „Симон Вейл“, следва също да допринасят за овластяването на жените, за борбата срещу свързаните с пола стереотипи и за промяната на манталитета с цел постигане на равенство между половете.


Ще подпишете ли пакта?

Искате ли да получавате актуализации по елетронна поща от Renew Europe? Вижте политиката за поверителност.

Споделете Пакта Симон Вей за равенство между половете онлайн, за да разпространите информацията 🙂

1 човек е подписал

души са се подписали